brat albert zabrze

Pomoc Potrzebującym!

pomagamy

pomagamy

Zabrze jest miastem na prawach powiatu zamieszkałym przez 187.315 osób w tym 96.928 kobiet (Ludność Polski GUS stan na czerwiec 2010). w roku 2010 wg danych statystycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu 13.133 osób korzystało ze świadczeń pieniężnych a 5.783 rodzin korzystało z różnych form pomocy społecznej. Liczby te pokazują skalę zagrożenia zjawiskiem wykluczenia społecznego w Zabrzu.

pomoc potrzebującym

pomoc potrzebującym

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet – 20-25 miejsc. Jest to jedyna placówka dla kobiet w Zabrzu, która zabezpiecza działania pomocowe o charakterze interwencyjnym i długofalowym.

Czternastoletnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi pokazują, że coraz rzadziej mamy do czynienia z bezdomnością wynikającą jedynie z panującego bezrobocia i trudnościami materialnymi a coraz większy odsetek bezdomnych to osoby u których brak umiejętności funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym wynika z zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych. Praca z tą grupą kobiet wymaga wdrożenia nowych i różnorodnych form pomocy pozwalających przezwyciężyć dotychczasową bierność, wyuczoną (dziedziczoną) bezradność i szkodliwe sposoby funkcjonowania.

pomoc dla dzieci

pomoc dla dzieci

Dlatego też pomoc organizowana w Ośrodku poza zapewnieniem podstawowych potrzeb (tj.: schronienie, wyżywienie) ukierunkowana jest na wsparcie w sferze psychologicznego funkcjonowania oraz wzmocnienie kobiet i matek z dziećmi w odzyskaniu zdolności do pełnienia ról rodzinnych i społecznych.
Od 1997 roku kompleksowym wsparciem objętych zostało ponad 2000 osób (kobiet i dzieci).

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments